تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینه که می‌خواد دقیقاً مثل تو باشد

پسندیده شده توسط