رنج بردن، بخش عظیمی از زندگی ست و میزان رنج کشیدن هرکس به نوع زندگی اش برمیگردد، به حال و هوای لحظه هایش، به درونی که همواره همه جا همراه اوست. یکی با افتادن برگ از شاخه ی درخت همانقدر رنج میبرد که دیگری از رفتن کسی اندوهناک میشود. جلوی روی رنج های آدم ها نباید علامت سوال گذاشت که هیچکس از مسیر زندگی کسی آگاه نیست. چیزی که اهمیت دارد درس گرفتن و آموختن است بعضی از رنج ها جدای از کوچکی و بزرگی اتفاق، عجیب آدم را بزرگ میکنند، بزرگتر و پخته تر از هر سن و سالی . .

پسندیده شده توسط