حرف من، حرف دل خیلی از این انسان هاست هِق هِق گریه ی مـن موسیقی ی باران هـــاست پشـــــت دیوار دلم فاجعه ای سنگیـــن اســــت درد مـــن؛ خسته شدن از غم بــی پایان هاست

پسندیده شده توسط