بدی مکن که در این کشـتزار زود زوال.

به داس دهر،

همان بـِدروی که می کاری...

#مولانا

پسندیده شده توسط