اینکه می گویند راه باز است و جاده دراز یعنی راه رفتن باز است اما جاده ی جبران دراز…
پیوست عکس:
1471331335683748_large.jpg

پسندیده شده توسط