زندگی اگر رنگ بوی خدایی نداشته باشد چقدر پوچ و اندر پوچ است..
پیوست عکس:
eee.png

پسندیده شده توسط