{-35-}آن قدر که انسان بدتربیت شده برای جوامع مضر است هیچ شیطانی و هیچ حیوانی و هیچ موجودی آن‌قدر مضر نیست(امام راحل)

پسندیده شده توسط