{-35-}بدون ایمان بخدا وعمل صالح هیچ آدمی اهل سعادت نیست

پسندیده شده توسط