سخت است که در حرم مجرد باشی☹️ هر چند که روبروی گنبد باشی❤️ درصحن بیاد اسم تو افتادم یکباره دلم خواست که مشهد باشی

پسندیده شده توسط