{-35-}{-35-}{-35-}هر چند بار پلک می زنیم به یگانگی پروردگار شهادت می دهیم هر بار نفس میکشیم رحماینت خدا را اثبات می کنیم هر گامیکه بر می داریم قدرت خالق را به رخ می کشیم.او مبدا مهر و محبت است بدون مهر و محبت دنیا همه هیچ اندر هیچ است.

پسندیده شده توسط