بہشت مےتواند همینجا باشد..

درون قلب های ما
میان چشمان تو
در بین دستان من
توی کوچہ خیابان ها
و دربین همین آدم ها

فقط کمے چاشنـے مےخواهد؛

آن هم از جنس #خدایــے_شدن
پیوست عکس:
photo_2013-01-10_18-41-13.jpg

پسندیده شده توسط