فرصت ها مانند بیسکوییتی هستند که با چای خیسش می کنیم کافیست کمی تعلل کنیم آنگاه از دستشان خواهیم داد .

پسندیده شده توسط