به هوای حرمش میگذرد ایامم *** کوه دردم که کند نام حسین آرامم

پسندیده شده توسط