فلانی پسر زاس....فلانس اولین بچه اش پسره....پسر پسر قندعسل پسرپسرقندو نبات!
فلانی زایمان کرد...
شکم اولشه؟دختره ..؟وای دختر!هیچکس ندانست دختری که دیگران برای ورودش به این دنیا واژه ی "وای" استفاده کردند،اکنون سوگولی پدرش است و عسل مادرش..
دختر غمخوار مادراست،اولین خمیدگی کمر پدربه چشم دخترش می آید...
دخترچین و چروک های اطراف چشم مادررا از بر کرده.....
مادر امروز یک چین برگوشه ی چشمان معصومت اضافه شده...ترس از جدایی پدر و دوری از مادر وجود یک دختر را میلرزانند....
دختر بودن کار دشواریست،اینک درک میکنی،چرا اولین بار برای وجود پر مهرت(وای) گفتند؟چون همه میدانستند که "ای وای"تحمل این همه غصه برای دختر کمی بزرگ است.
دختر بودن کار سختی ست ♥تقدیم به دخترای سرزمینم♥ روزتون پیشاپیش مبارک

پسندیده شده توسط