همیشه باید
یکی را دوستـــــ داشتـــــ

تـــــــو
همیشـــــه
آن یکـــــيِ
مــن هستـــــي. ؛؛
پیوست عکس:
photo_2013-01-05_14-16-39.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط