شهید آوینی:

همین الان اگر ملک الموت سر رسد!
و تو را به عالــم باقی فراخواند؛
هر چنــد با شهــادت ، آماده ای؟!

شهادت به آسمان رفتن نیست
به خود آمدن است.
پیوست عکس:
photo_2013-01-05_14-14-36.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط