ماسینه زدیم،بی صداباریدند
ازهرچه که دم زدیم،آنهادیدند

مامدعیان صف اول بودیم
ازآخرمجلس شهداءراچیدند.

شهدا_گاهی_نگاهی
پیوست عکس:
photo_2013-01-05_14-04-49.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط