"{-35-} از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش"

پسندیده شده توسط