#معما...ی پسره از دختره میپرسه اسمت چیه میگه »دوسال و سی ماه«...بعد دختر از پسره میپرسه اسمت چیه میگ دوحر از »شکر« بگیر سه حرف از »نبات«...حالااسم دخترو پسر چیه؟؟
دیدگاه
raha2

سیما ک درسته ولی شرکو چجوری فک کردی گفتی بردارم گفته دوحرف از کلمه شکر سه حرف از کلمه نبات بگیر ینی اسمش پنج حرفه

1396/04/24 - 22:56
raha2

زدی تو خال

1396/04/25 - 00:05

پسندیده شده توسط