صبر ایوب مثالیست که مـــا صبر کنیم

ورنه آن زجر که من دیده ام ایوب ندیـد !❣ℳ❣
@sentencedel

پسندیده شده توسط