کـــــــــــاش...: کـاش مـردان حـرمـت مـرد بـودنـشـان را نـگـاه دارنـد... و زنـهـا شـوکـت زن بـودنـشـان را... کـاش مـردان هـمـیـشـه مـرد بـاشـنـد...! و زنـهـا هـمـیـشـه زن...! آنـگـاه هـر روز نـه " روز زن " و نـه " روز مـرد " بـلـکـه " روز انـسـان " خـواهـد بـود.

پسندیده شده توسط