روزهایم همچون برگهای پاییز غروب که میشود می افتد . . . نمیدانم درخت زندگی ام چند برگ دارد. . . ؟ فقط میدانم پاییز است

پسندیده شده توسط