روزگار عوض شد مثل دفترهای قدیمی بودیم دو به دو باهم هرکدام را که میکندند آن یکی هم کنده میشد حالا سیمیِ مان کردند که با رفتن دیگری کَکِ مان هم نَگزد.
پیوست عکس:
photo_2012-12-21_22-37-38.jpg

پسندیده شده توسط