در "بازی" زندگی اگر "عوض" نشوی. "مطمئن" باش "تعویض" میشوی.. استـاد "تغـییر" باشید نـه "قربـانی" "تـقـدیـر"...!!!
پیوست عکس:
photo_2012-12-21_22-35-52.jpg

پسندیده شده توسط