سرنوشت، از سر نوشت......سرگذشت،از سر گذشت.....افسوس که روزگارم.........برخلاف آرزوهایــــــم گــذشتـــــــــ....

پسندیده شده توسط