در رفاقت مراقب انسان های تازه به دوران رسیده باش، هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیــــــه داد."دیوید سالینجر"

پسندیده شده توسط