یکی مهربانیم را اشتباه گرفت....دم نزدم! یکی صداقتم را اشتباه گرفت....سکوت کردم! یکی غرورم را به بازی گرفت....نگاهش کردم! از اینجا به بعد.... فهمیدم دنیا جایست که اگر مثل بقیه نباشی.... له میشوی! خواستم مثل بقیه نباشم...گفتند "تو خوب باش"
پیوست عکس:
Copy of photo_۲۰۱۷-۰۶-۱۳_۲۱-۲۳-۲۸ (2).jpg

پسندیده شده توسط