محاله تا ته دنیا
کسی جوری که هرثانیه مُردَم برای تو بمیره
محاله...
پیوست عکس:
IMG_20170428_014156.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط