موفقيت لزوماً ارتباطي با ميزان داشته ها نداره، به ميزان خواسته ها بر ميگرده...
پیوست عکس:
photo_2017-06-04_00-34-39.jpg
دیدگاه
TerMeH-KhaNoMi79

خیلی سنگین بود

1396/03/14 - 13:00

پسندیده شده توسط