هیچگاه دل کسی را نشکن، زیرا دلِ شکسته را نیازی به نفرین نیست.هر بدی را خود انسان می تواند جبران کند، اما جبرانِ دلشکسته را خدا می کند. پس مراقب باش، مبادا کسی را آزار دهی،شاید دلی که می شکنی صدای شکستنش را نه تو بشنوی و نه موجودات زمین، اما آنکه باید پاسخ دهد مـــی شــنود.
پیوست عکس:
عکس-پروفایل-قلب-شکسته.jpg

پسندیده شده توسط