پینکیو کجایی؟.... یادت بخیر...اینجا هروز "دماغ ها " کوچکتر میشود...... و دروغ ها بـزرگتـر.
پیوست عکس:
500x501_1440944941673725.jpg

پسندیده شده توسط