به همه احترام بگذارید چه خوب و چه بد، خداوند آنها را سر راه شما قرار داده تا با خوب و بد زندگی آشنا شوید؛ ذهنتان را درگیر آنها نکنید و تنها از طریق آنان راه درست زندگی کردن را بیاموزید ..

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط