نــگاهم کــه مــی کنی لال مــی شـوم... آخــر چــشم هایت حــرف نــدارنـد...♡

پسندیده شده توسط