ای کاش کسی باشد و کابوس که دیدی در گوش تو آرام بگوید خبری نیست یا کاش کسی باشد وآرام بگوید: دستان من اینجاست ببین دردسری نیست #مهدي_فرجي

پسندیده شده توسط