عشق یعنی اتفاقی یک نسیم گوشه چادرت را شل کند***ناگهان غیرت مردانه من گل کند
پیوست عکس:
426201689_280718.jpg

پسندیده شده توسط