دلم
برای کسی تنگ شده است

که هیچکس
جای خالیش را برایم پر نمیکند

وهیچ چیزمرا از هجوم خالی اونمی رهاند

با او در کوتاهترین زمان خاطراتی دارم
که تمام نمیشود
بلکه تمامم میکند
چقدر دلم برای توتنگ شده است
دیدگاه
maryam73

لایک ب نگاهتون

1396/05/21 - 17:54 1396/05/21 - 17:54 توسط Mobile

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط