بی تو دلتنگی به
چشمانم سماجت میکند

وای ِدل! چون کـودکی
بی تو لجاجت میکند

اشتیاق دیدن تو میل
ِ خاموشی نکـرد

هیچ وقت عشقت به دل.
..فکر فراموشی نکرد
❣ℳ❣
‌‌

پسندیده شده توسط