برای اینکه در این دنیای زود گذر گرفتار انحراف نفس نشوید، همیشه به یاد خدا باشید. >شهید ناصر کاظمی<
پیوست عکس:
9k=

پسندیده شده توسط