همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت


آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود...


پسندیده شده توسط