دیشـــب ازدلتنـــگیت

بغـض گلویــم را شکست

گریــه اےشد برفــراز

آرزوهـایــم نشست

من نگاهت راکشیــدم

روےتاریخ غـــــــزل

تابمـاند یادے از روزے

که برقلبـــم نشست

پسندیده شده توسط