شب شــد اے یار ڪجایی اے
عـشــقِ مـــن اے دلــبـــر و
دلــدار ڪجایــی؟

شب است و قرارِمن و تو ساعتِ
باران ...باران زدوشدلحظہِ
دیدار ڪجایی؟

پسندیده شده توسط