" قصه ها "

برای بیدار کردن ما نوشته شدند

اما تمام عمر ،

ما برای خوابیدن از آنها استفاده کردیم... 
❣ℳ❣

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط