-دُختَر،پِسَر کوچَکۍ بآهَم
-تو کوچِہ داشتَن گِریِع میکردَن
-مَردی اُمدُ گُفت:دُختَرم چِرا گریِہ میکُنۍ
-گُفت:عمو عروسَکم پآره شدِه
-عَز پِسره پُرسید
-تو چرآ گِریِع میکُنی؟
-گفت آخِہ عروسَکم دآرِه گریِہ میکنِہ
دیدگاه
imahi

ای جااااااااااااااانم

1395/10/23 - 23:49
imahi

اوووووووووووووووووووووووخی

1395/10/23 - 23:49

پسندیده شده توسط