در قفس بدن زندانی ام ودر انتظار فرج وآزادی ام چراغی سوسو زنان می زند که برخیز از جا وآزاد شو از زندان بدن وهوا وهوس

پسندیده شده توسط