جانبازشیمیایی
پیوست عکس:
khameneisoldier.jpg4.jpg

پسندیده شده توسط