سرم میل بریدن دارد...
پیوست عکس:
khameneisoldier.jpg3.jpg

پسندیده شده توسط