آرزوی بسیجی،شهادت فی سبیل الله است
پیوست عکس:
khameneisoldier.jpg8.jpg

پسندیده شده توسط