یاد مرگ را فراموش نکنید
پیوست عکس:
khameneisoldier3.jpg4.jpg

پسندیده شده توسط