هنوز یادمان نرفته...
پیوست عکس:
khameneisoldier2.jpg

پسندیده شده توسط