برجام،خسارت محض
پیوست عکس:
IMG_20170110_130157.jpg

پسندیده شده توسط